Seniorenplatform Verantwoording 2018 Jaarverslag 2018         

Inhoudsopgave: Hoofdstuk  I   -   Inleiding
Hoofdstuk  II  -  Communicatie
Hoofdstuk  III  -  Activiteiten    
III  - 1  :  Welzijn (en waar mogelijk een verbinding tussen Welzijn en Zorg)                                     
III  - 2  :  Zorg 6    
III  - 3  :  Wonen 7   
HOOFDSTUK  IV  -  Financiën
HOOFDSTUK   V  -  Toekomst 7
Bijlage  1  :  Samenstelling bestuur
Bijlage  2  :  Organogram    
Bijlage  3  :  Overzicht relaties

Terug Inleiding Om de activiteiten van de Stichting Senioren Platform Oisterwijk, kortweg Seniorenplatform, gemakkelijk te kunnen blijven volgen wordt het stramien van de vorige jaarplannen aangehouden. Wij vinden het zinvol onze doelstellingen hier nog eens kort samen te vatten: -  de gemeente, betreffende haar ouderenbeleid, gevraagd en ongevraagd advies geven -  de zelfredzaamheid van ouderen zo veel mogelijk bevorderen -  de zilveren kracht (kennis en kunde) van de meer dan 7000 ouderen in Oisterwijk maximaal benutten -  open communicatie en transparantie naar alle personen en entiteiten die zich met ouderen bezighouden (zowel vrijwilligers als professionals).
Het Seniorenplatform heeft een dagelijks bestuur van drie leden en een Algemeen Bestuur bestaande uit 9 leden. In 2015 en 2016 hebben wij helaas de functie van secretaris en penningmeester moeten combineren. Wij prijzen ons gelukkig dat wij in 2017 de heer Joost Wagemakers bereid hebben gevonden de functie van secretaris op zich te nemen.
Het algemeen bestuur concentreert zich op vier aandachtsgebieden, te weten: dienstverlening, welzijn, wonen en zorg.
Bijlagen 2 en 3 tonen het organogram van het Seniorenplatform, respectievelijk de directe- en indirecte relaties, waar contacten mee worden onderhouden.
Voor het jaar 2018 blijft het de nadrukkelijke doelstelling van het Seniorenplatform om, conform het convenant met de gemeente, in een vroeg stadium bij het gemeentelijk beleid te worden betrokken. Vooral voor het opstellen van nieuwe beleidsplannen waarbij het belang van de oudere inwoners in het gedrang is blijven wij er bij het College van B & W op aandringen dat het Seniorenplatform hierbij betrokken wordt. De samenwerking met het College c.q. de gemeentelijke organisatie was in 2016 goed. Een samenwerking die wij in 2017 zeker zullen voortzetten.
Vanuit de gemeente Oisterwijk is de vraag gekomen of wij willen meedenken over de vorming van een Participatieraad. In deze Participatieraad moeten dan naast de SSPO, de WMO-raad en de Klankbordgroep Wet Werk en Bijstand participeren. Wij hebben de Gemeente laten weten dat wij niet onwelwillend staan tegenover een Participatieraad maar dat dit niet mag inhouden dat de onderliggende organisaties worden opgeheven. De SSPO is van mening dat het mogelijk moet zijn en blijven een eigen geluid c.q. standpunt te laten horen. Ongeacht het wel of niet vormen van een Participatieraad zullen wij ook in 2018 de samenwerking met de WMO-raad en de Klankbordgroep WWB blijven initiëren.

Terug Hoofdstuk  II: Communicatie Voor de communicatie met senioren maken wij gebruik van onze website en van de seniorenpagina die tweewekelijks verschijnt in de Nieuwsklok.
De kosten van de Seniorenpagina drukken voor een groot deel op de exploitatie omdat eerdere sponsoren helemaal zijn weggevallen. Met de nieuwe uitgever van de Nieuwsklok hebben wij goede afspraken gemaakt waardoor de kosten van de Seniorenpagina aanzienlijk naar beneden konden worden bijgesteld. Ondanks deze prijsaanpassing blijven de kosten van de Seniorenpagina een substantieel deel van de jaarlijkse lasten. Met de redactie van de Seniorenpagina stellen wij voor 2018 een planning op met betrekking tot de onderwerpen die in dat jaar zeker aandacht moeten krijgen. Te denken valt aan: Huishoudelijke hulp, Cliëntondersteuners, Gebruik van de Digid, Domotica voorzieningen zelf uit te voeren, Blijvend thuis wonen, Dementie.
De website is in 2017 helemaal gemoderniseerd. Deze voldoet weer aan onze wensen. Voor 2018 blijft de doelstelling de website actueel te houden en te vullen met artikelen die interessant voor onze doelgroep. De artikelen van de Seniorenpagina worden ook allemaal op de site geplaatst. Via de Seniorenpagina vindt er regelmatig een verwijzing plaats naar onze website. Op deze wijze proberen wij de site meer bekendheid te geven onder onze doelgroep.

Terug Hoofdstuk III: Activiteiten In 2017 had het Seniorenplatform regelmatig overleg met de Gemeente Oisterwijk, de WMO-raad en de Klankbordgroep WBB. Dit overleg continueren wij in 2018 continueren en intensiveren dit nog meer om daar waar mogelijk naar de Gemeente Oisterwijk gezamenlijke standpunten in te nemen met betrekking tot het door de gemeente geformuleerde en nog te formuleren beleid.
De ambtelijke organisatie van de Gemeente Oisterwijk heeft het Seniorenplatform als gesprekspartner en als belangenbehartiger voor de senioren in Oisterwijk heeft aanvaard.
Inmiddels zijn wij op een goede wijze betrokken bij het proces van het opstellen en bijstellen van beleidsplannen. Samen met de WMO raad en daar waar mogelijk ook de Klankbordgroep WBB voorzien we (concept) beleidsplannen van commentaar voorzien. Ieder vanuit hun eigen verantwoordelijkheid.
De ontwikkeling van een nieuw zwembad aan de Sportlaan blijven wij op de voet volgen. Beweging voor ouderen is belangrijk. Beweging bevordert de gezondheid en de mobiliteit. Veel ouderen kunnen nog op hoge leeftijd zwemmen en dus bewegen. Wij blijven bij het College aandringen op een goede zwemvoorziening in Oisterwijk.
Het Inlooppunt Oisterwijk bestond in 2017 20 jaar en het Gerard Horvershuis 5 jaar. Beiden instellingen zijn gevestigd aan de Kerkstraat 48 en 48a in Oisterwijk. Beide instellingen richten zich op de ontvangst van (kwetsbare) ouderen. In samenwerking met de Stichting Vrijwilligers Vervoer Oisterwijk worden minder mobiele ouderen die het Inlooppunt / Gerard Horvershuis willen bezoeken door een grote groep vrijwillige chauffeurs van en naar huis vervoerd.
De Stichting Vrijwilligersvervoer Oisterwijk heeft haar activiteiten inmiddels uitgebreid met het aanbod van vervoer door een taxibedrijf. Vooralsnog kunnen hier alleen nog maar mensen die beschikken over een wmo-pas van de gemeente gebruik van maken. De Stichting VVO biedt taxivervoer aan met gegarandeerde vertrek en aankomsttijden. Op dit moment worden maandelijks ongeveer 250 ritten verzorgd. Een van de problemen waar onze inwoners tegen aan lopen is dat een aanvraag voor een wmo-pas een doorlooptijd heeft van minimaal drie maanden en voor incidenteel noodzakelijk vervoer geen pas wordt verstrekt. De Stichting onderzoekt op dit moment de mogelijk om zelf een pas uit te geven. Daarnaast onderzoekt de Stichting of er mogelijkheden zijn voor het zogenaamde buddy-vervoer. Vervoer waarbij bijvoorbeeld bij een bezoek aan een ziekenhuis een vrijwilliger mee gaat.   De SSPO ondersteunt het initiatief van de Stichting VVO van ganser harte en zal dit initiatief dan ook naar de gemeente Oisterwijk ondersteunen.
Periodiek organiseert de SSPO een symposium waarbij alle ouderen van Oisterwijk worden uitgenodigd. Het doel van het symposium is onze doelgroep te informeren maar ook om voeling te houden met de doelgroep en te ontdekken welke vraagstukken er leven en in welke mate hieraan extra aandacht moet worden geschonken. In 2018 organiseren wij weer een symposium. Met betrekking tot het (hoofd)thema van het symposium gaan wij overleggen met de Verenigde Senioren Oisterwijk (VSO), Seniorenvereniging Moergestel (SVM), Seniorenvereniging Oisterwijk (SVO) en de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties (VHVO). Terug Hoofdstuk III - 1: Welzijn Welzijn en Zorg zijn nauw met elkaar verbonden en hebben direct te maken met hoe mensen zich in de samenleving voelen en kunnen bewegen. Alle ouderenorganisaties houden zich op velerlei manieren met welzijn bezig.
De grote ouderenorganisaties zoals de VSO, SVM en SVO zetten zich sterk in voor de senioren. Enerzijds, door allerlei activiteiten te organiseren anderzijds, door heel veel aandacht te geven aan ouderen, die zich eenzaam voelen of op een andere manier ondersteuning nodig hebben.
De VSO en de SVM hebben bezoekgroepen, die ouderen die kwetsbaar zijn vanwege hun gezondheid of leeftijd regelmatig bezoeken en met Kerstmis en Pasen een presentje brengen. Juist door deze intensieve contacten worden vele ouderen bereikt.
De Seniorenvereniging Oisterwijk zet zich in voor de bouw van seniorenwoningen in projecten die in voorbereiding zijn of in ontwikkeling worden genomen voor zowel huur als koop. Daarnaast geeft de SVO informatie met betrekking tot het verbeteren van bestaande woningen zowel technisch, duurzaam als financieel om zodoende langer zelfstandig in de bestaande woning te kunnen blijven wonen.
Cliëntondersteuners in de gemeente Oisterwijk. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt. De vrijwillige cliëntondersteuner volgt regelmatig bijscholing. In onze gemeente is er een goed contact met de gemeente. Een direct contact met één aanspreekpunt in de persoon van een WMO-consulent. De doelgroep wordt middels nieuwsbrieven en de plaatselijke pers geïnformeerd over hun werk.
Via het Seniorenplatform vindt er op beleidsniveau met de gemeente overleg plaats. Dit overleg is regelmatig heel direct omdat een beleidsmedewerker van de gemeente onze vergaderingen altijd bijwoont en de verantwoordelijk wethouder de vergaderingen periodiek bijwoont. De werkwijze en het beleid wordt in 2018 voortgezet met de ervaringen van het afgelopen jaar als bagage.
In 2018 willen wij in het overleg in ieder geval extra aandacht besteden aan: - de mogelijkheden van een huisartsenpost in Oisterwijk; - de mogelijkheden van crisisopvang bij ontslag uit het ziekenhuis of tijdelijke immobiliteit; - de toewijzingscriteria bij huurwoningen; - de bouw van voor senioren geschikte woningen. Terug Hoofdstuk III – 2: Het Seniorenplatform wil de komende jaren veel aandacht besteden aan: Het blijven wonen in eigen huis staat voor veel ouderen boven aan het wensenlijstje. Ook omdat de doorstroming naar een aanleun- of inleunwoning door de Overheid zo goed als onmogelijk is gemaakt. Daarmee komt de extra zorg, die zeer waarschijnlijk op een bepaald moment nodig zal zijn, meteen  om de hoek kijken. Extra zorg die ten gevolge van het overheidsbeleid geboden moet worden door familie, vrienden en kennissen.
Mantelzorg, door wie? Eigen kinderen of professionele hulp? Voor beide wordt gekozen met een lichte voorkeur voor de professionals. Die zullen er dan wel moeten zijn. De oude vertrouwde wijkverpleegkundige komt terug.
Of alles goed wordt geregeld in het WMO-beleid blijft een grote zorg. Een ontwikkeling die wij nauwgezet gaan volgen en monitoren.
Het signaleren van eenzaamheid met medewerking van thuiszorg en buren is belangrijk. Het contact met het platform “kwetsbare burgers“ en de projectgroep “dementievriendelijk Oisterwijk”. Terug
Hoofdstuk III – 3: Wonen Het aantal ouderen in onze samenleving blijft de komende jaren nog stijgen. De vraag naar voor senioren geschikte woningen zal voorlopig dus ook nog steeds blijven. Via de Seniorenvereniging Oisterwijk blijven wij ons inzetten voor het behoud van de bestaande voorraad maar zullen we ook blijvend de nadruk blijven leggen op de noodzaak tot de bouw van voor senioren geschikte woningen.
Bij Woonstichting Leystromen leggen wij nadrukkelijk onze wens op tafel dat de bestaande woningvoorraad bereikbaar blijft voor onze doelgroep. De afgelopen jaren heeft teveel de nadruk gelegen op de financiële positie van de corporatie. Hierdoor werden bij veel woningen de huren extra opgetrokken en bij een woningmutatie de huren zelfs geharmoniseerd. Ten gevolge van dit huurbeleid werd een relatief klein aantal goedkope huurwoningen alleen nog maar bereikbaar voor woningzoekenden of doorstromers met een heel laag inkomen. Betaalbare huurwoningen werden bereikbaar voor een hele kleine middengroep. En het merendeel van de betaalbare huurwoningen werd helemaal niet meer bereikbaar omdat door de Rijksoverheid werd bepaald dat bij een inkomen boven € 33.000 geen huurwoning mag worden toegewezen. Heel veel ouderen die vanwege gezondheid moeten doorstromen naar een andere woning komen door dit rigide beleid in moeilijkheden omdat zij simpelweg niet in aanmerking komen. De SSPO zal voor deze wantoestand blijvend aandacht vragen. Terug Hoofdstuk IV - Financiën Helaas moeten we constateren dat er geen instellingen meer zijn die het Seniorenplatform Oisterwijk geldelijk willen ondersteunen. De vroegere sponsoren geven allemaal aan dat zij wellicht in de toekomst bereid zijn op projectbasis een bijdrage te verschaffen. De jaarlijkse inkomsten zijn daardoor flink gedaald. In combinatie met de korting op de subsidie van de Gemeente Oisterwijk is de begroting voor 2016 en 2017 niet meer sluitend en moeten we interen op het vermogen. Een vermogen dat het Seniorenplatform als bruidsschat heeft meegekregen van de in 2010 opgeheven Stichting Welzijn Ouderen. Voor extra activiteiten is geen ruimte. Hiervoor moeten we in voorkomende gevallen vooraf bij mogelijke sponsoren een verzoek tot een financiële bijdrage indienen.

Werkelijk

2016


Raming
2017
Begroting
2018

Inkomsten
Sponsorgelden -,--

Subsidie Gemeente Oisterwijk

4.200,--

4.200,--

4.200,--

Rabobank Hart voor uw club

411,52

300,--

300,--

Rente spaarrekening

130,79

     51,12

    50,--

Totaal van de inkomsten

4.742,31

4.551,12

4.550,--

Uitgaven
Seniorenpagina 2.541,-- 2.904,-- 2.904,--

Website
Domeinnaam 48,-- 48,-- 48,--
Web-beheer 615,-- -,--

Bankkosten                                                            127,50                   141,45                   150,--

Bestuursvergoedingen

540,--

540,--

540,--

Representatie

-,--

488,80

250,--

Symposium 2018

3.000,--

Contributie

-,--

180,--

90,--

E-Herkenningen

    7,26

     7,26

10,--

Totaal van de uitgaven

3.878,76

4.309,51

6.992,--

Resultaat

863,55

241,61

-2.442,--

Eigen vermogen per 31 december

27.844,24

28.085,85

25.643,--

Subsidie Gemeente Oisterwijk Wij gaan er van uit dat de gemeente Oisterwijk het Seniorenplatform met een jaarlijkse bijdrage blijft ondersteunen.
Hart voor uw club De Rabobank keert jaarlijks een maatschappelijk dividend uit. Dit dividend wordt verdeeld onder maatschappelijke organisaties die in het werkgebied van de bank actief zijn. De verdeling vindt plaats op basis van door leden uitgebrachte stemmen.
Rente Overtollige liquide middelen worden op een spaarrekening geparkeerd. Helaas wordt op deze spaarrekening nog maar een zeer geringe rente vergoed.   Seniorenpagina De Seniorenpagina is een uitgesproken middelen om met onze achterban c.q. doelgroep te communiceren. Wij willen in 2018 de Seniorenpagina dus zeker handhaven. De verschijning is om de veertien dagen met een rustperiode in de maanden juli en augustus.
Website De website is in 2016 gemoderniseerd. Voor 2018 verwachten wij geen extra beheer- of onderhoudskosten.
Bankkosten Helaas brengt de Rabobank voor het hebben van een zakelijke rekening maandelijks kosten in rekening.
Bestuursvergoedingen De leden van het dagelijks bestuur ontvangen jaarlijks een onkostenvergoeding.
Representatie Voor afscheid, jubileum of ziekte reserveren wij een bescheiden bedrag op onze begroting.
Symposium Een symposium is een goed middel om mensen te informeren en te inventariseren welke problemen de doelgroep tegen komt. In overleg met onze ouderen organisaties willen wij in 2018 weer een symposium organiseren.
Contributie Wij zijn aangesloten de stichting Landelijk Ondersteunings- en Informatiecentrum Seniorenbeleidsadvisering. Lois stelt zich ten doel ondersteuning te bieden aan alle adviesorganen en individuen die de gemeente adviseren over ouderenbeleid. Daarbij richt het LOIS zich in de eerste plaats op het functioneren van het adviesorgaan. Daarnaast levert het LOIS ondersteuning in de vorm van informatie over onderwerpen die van belang zijn op het gebied van ouderenbeleid.
E-Herkenning Voor het aanvragen van subsidie bij de gemeente Oisterwijk is een E-Herkenning noodzakelijk.

Terug

Hoofdstuk V: Toekomst De nationale- en provinciale overheden trekken zich steeds meer terug en dragen veel taken over aan de gemeenten. Daarbij wordt door noodzakelijke bezuinigingen tegelijkertijd de subsidiekraan alsmaar verder dichtgedraaid. Kortom: de gemeenten krijgen méér taken en minder financiële middelen!
Alom moet de tering naar de nering worden gezet! Zelfredzaamheid, saamhorigheid (elkaar helpen) en de zilveren kracht verzilveren is de enige optie voor de toekomst!
Het Seniorenplatform is vastbesloten om in dit scenario zijn grootst mogelijke bijdrage te blijven leveren, zich daarbij gesteund wetend door de vele enthousiaste professionals en vrijwilligers in onze mooie gemeente Oisterwijk. Terug

Samenstelling bestuur Seniorenplatform Oisterwijk ( SSPO)                                         bijlage 1
Onafhankelijke bestuursleden
Voorzitter  Inge de Monyé           Watermolensteeg 17               5062 AM Oisterwijk
Secretaris Joost Wagemakers   Dde Hoefkens 18                    5066BX  Moergestel
Penningmeester Sjef van de Wiel         Beukendreef 12                      5062 LT Oisterwijk
Lid Piet Smeekens            De Pannenschuurhoeve 10      5063 PE Oisterwijk
Portefeuillehouder Seniorenpagina
Lid Jos Fianen                  Vincent v. Goghstraat 11        5062 LT Oisterwijk
Vertegenwoordiger namens de Senioren Vereniging Moergestel, SVM
    5066 AC  Moergestel
Lid Henk van den Bijgaart  Burg. ter Veerstraat 10     5066 GL Moergestel
 Vertegenwoordiger namens de Verenigde Senioren Oisterwijk, VSO
Lid Frans Monchen           Brede Steeg 1 5062 KG Oisterwijk
Vertegenwoordiger namens de Senioren Vereniging Oisterwijk, SVO     
 Lid  Harrie van Wezel          Merodelaan 18                       5062 JB    Oisterwijk
 Vertegenwoordiger namens de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties Oisterwijk    
 Lid     Harry van Beek            Brede steeg 6  5062 KN  Oisterwijk
 Vertegenwoordiger namens de Gemeente Oisterwijk    
 Adviseur  Karen Vanheusden       Gemeentekantoor  5060 GA  Oisterwijk
   Terug

Organogram Seniorenplatform Oisterwijk ( SSPO)                                                        bijlage 2
                                                           Overheden Zorg en Welzijn                                                                                 Gezondheidszorg
                                                                           Gemeente
VSO Oisterwijk                                                            SVM
LogoSSPO VHV0                                                  SVO                                                     
                       
Wijkcentra                                                                               Seniorenpagina
Vrijwilligersorganisaties                                                                   Beroepsorganisaties

                                                           Vervoer
  Terug

Relaties Seniorenplatform Oisterwijk ( SSPO)                                                                   bijlage 3
Directe relatie
vertegenwoordiging:                                                           
Gemeente                                                               Verenigde Senioren Oisterwijk  VSO


Seniorenvereniging Moergestel (SVM)                   Vereniging van Hulpbiedende Vrijwilligers  Oraganisaties (VHVO )
                                                                                 Organisaties VHVO)


Wijkcentra                                                            Seniorenvereniging Oisterwijk (SVO)
Seniorenpagina                                                    
Indirecte relatie
Gemeente:                                                            Wet en regelgeving
                                                                            Wet Maatschappelijke Ondersteuning ( WMO)          Zorgloket
                                                                            Provincie
Gezondheidszorg:                                               Medische zorg, ziekenhuis
                                                                            Huisarts
Thuiszorgaanbieders:                                          Thebe, Amaliazorg
Zorg en welzijn:                                                    De Vloet
                                                                            Park Stanislaus
                                                                            Catharinenberg
                                                                            Mantelzorg
                                                                            Alzheimer-organisatie
                                                                            Dementie-organisatie
Vrijwilligersorganisatie:                                       Charitas
Beroepsorganisaties:                                          Thebe
                                                                            Contour-DeTwern
                                                                            Amaliazorg
Vervoer:                                                              Buurtbus
                                                                            Lijnbusdienst en NS
                                                                            Deeltaxi, Regiotaxi
                                                                            Stichting Vrijwilligersvervoer Oisterwijk Terug
                                                     Zie voor de diverse website, HIER!!!! HIER!!!!