OVERPEINZING(Over ons zelfbeeld en waarom jongere senioren ‘nog’ geen lid willen worden van een seniorenvereniging.)
Bezuinig niet op preventie en kwaliteit in het sociaal domein
Langer thuis kunnen / blijven wonen
Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Colofon  

Le penseur OVERPEINZING                                                                 
Over ons zelfbeeld en waarom jongere senioren ‘nog’ geen lid willen worden van een seniorenvereniging.

Toen ik op mijn 61e met de VUT ging en stopte met werken raakte ik voor mijn sociale contacten aangewezen op voorzieningen voor ouderen die moeten voorkomen dat je buiten de samenleving terecht komt en het risico loopt te vereenzamen. Je wilt uiteindelijk ergens bij horen. Ergens bij horen betekent iemand te zijn, gezien worden als medemens.  En dat het liefste dan bij mensen die dezelfde belangstelling hebben als ik. Dus zocht ik , om niet te vereenzamen en gewoon met mijn leven door te kunnen gaan, gezelschappen op waar ik ervaring mee had en bij wie ik me thuis voelde horen. Dat waren voor mij de colleges Hoger Onderwijs Voor Ouderen, de Hovo-colleges.
Toen ik me had ingeschreven aan de Rotterdamse Erasmus Universiteit in de cursus filosofie, begaf ik me op een drukke maandagmorgen een beetje opgewonden over mijn nieuwe levensfase, met de metro via allerlei  drukke tussenstations richting  collegezaal. Maar eenmaal in het lesgebouw ontdekte ik tot mijn schrik dat er twee identieke collegezalen naast elkaar waren met hetzelfde zaalnummer. Organisatiefoutje. Maar waar moest ik toen zijn? Enigszins verontrust koos ik voor de linker deur. Eenmaal binnen zag ik een grote zaal voor mij met oplopende  collegebanken tot ver naar boven vol met grijze hoofden die  druk met elkaar van gedachten bleken te wisselen. Licht verbouwereerd over de vraag of dit de juiste zaal was met die grijze koppen allemaal vroeg ik me verbaasd en onbedoeld nog al luid af: “Moet ik hier zijn?”  “Ja”….was het antwoord van de grijze koppen uit een hele reeks collegebanken: “Ja… van nu af moet je hier zijn!” Dit antwoord werkte op mij in als een culturele schok. Ik was helemaal niet voorbereid op zo’n antwoord. Want dat antwoord betekende, realiseerde ik mij, dat ik in een fractie van een seconde opeens behoorde tot een groep oudere mensen bij wie ik  nog lang niet thuishoorde volgens mijn idee over mijzelf. Dat waren oude mensen die geen rol meer speelden in de samenleving, meende ik. En ik was  nog vol van activiteit en betrokkenheid bij die samenleving. Dus dat was nog(!) niet de plek en de groep waar ik thuishoorde. Dacht ik…! Dat klopte niet met mijn zelfbeeld.

Het beeld dat we hebben opgebouwd van ons zelf, ons zelfbeeld, is eigenlijk een soort spiegel die men zich voorhoudt over zichzelf. Dat zelfbeeld houdt niet in dat je daadwerkelijk ook zo bent als dat beeld. Het is meer een beeld over hoe je dénkt over jezelf en daar vorm je je dan een plaatje bij. Daardoor geef je jezelf aan wie je bent en dát je iemand bent. En dat geeft rust. In een nieuwe levensfase zoals de pensionering is, moeten we dat beeld opnieuw gaan invullen, zodat we weer weten wie we zijn.
We moeten dat zelfbeeld in deze nieuwe levensfase gaan aanvullen met nieuwe verhalen over onszelf. En in dat beeld moeten ook weer nieuwe sociale contacten worden ingebouwd, omdat de werkcontacten nu zijn weggevallen. Want we zijn sociale wezens, een soort kuddedieren. We moeten weer bij een nieuwe kudde gaan behoren. En dat kost tijd en arbeid aan ons zelf.

Mensen schrikken daar aanvankelijk wel voor terug, bevreesd als ze zijn tot de ouderen te horen, langs de kant te staan, niet meer van betekenis te zijn. Je moet jezelf dus weer opnieuw gaan uitvinden. En om dat wat te vergemakkelijken is het zinvol om lid te worden van een nieuwe club van mensen, van mensen die in hetzelfde schuitje zitten als jij, zoals bijvoorbeeld een seniorenvereniging. Dan ben je  weer onderdeel van de samenleving. Ben je weer iemand. Doe  je  weer mee. Wordt het weer als vanouds. Soms hebben mensen een duwtje nodig daarbij. Geef elkaar dat duwtje maar.
Hans Pijnaker (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Terug naar boven                                                                                       

Bezuinig niet op preventie en kwaliteit in het sociaal domein  sspo

KLANKBORDGROEP Wwb                                               
WMO2Tijdens de hoorzitting over de voorgenomen bezuinigingen door de gemeente Oisterwijk op maandag 16 september was Wouter Verschuur één van de insprekers.
Geachte leden van de gemeenteraad,

Het grootste deel van de tekorten die op de gemeente afkomen, komt voor rekening van de ondersteuning aan inwoners op basis van de Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning. Het gaat hierbij om mensen die het op eigen kracht in het leven niet redden. Het gaat om ondersteuning die de gemeente wettelijk verplicht is te leveren.

Het is verleidelijk om de aandacht te richten op mogelijke kostenbesparingen op korte termijn, maar veel belangrijker is het beheersen van de kosten van de jeugdzorg en van de maatschappelijke ondersteuning op langere termijn. Dat kan slechts via twee benaderingen.

De belangrijkste strategie is preventie, ofwel het voorkomen dat problemen ontstaan. Nauw daarmee verbonden is vroegsignalering, dwz het signaleren van problemen als ze nog klein zijn. Het is vele malen gemakkelijker en goedkoper om een probleem op te lossen dat nog beheersbaar is, dan een probleem te verhelpen dat uit de hand is gelopen.

De tweede strategie is leveren van kwaliteit. Wanneer interventies effectief zijn, kunnen ze korter duren. Een mislukte interventie leidt tot een volgende interventie, met als resultaat het voortduren (of verergeren) van het probleem en hogere kosten. Een belangrijk onderdeel van kwaliteit is snelheid. De tijd die verloopt tussen het vragen om hulp en het starten met een interventie dient zo kort mogelijk te zijn.

De Sociale Raad i.o.* geeft de Gemeenteraad dan ook het dringende advies, in het sociale domein niet te bezuinigen op preventie, vroegsignalering en kwaliteit van de geboden ondersteuning. Op korte termijn bezuinigen op deze elementen van de maatschappelijke ondersteuning zal op langere termijn leiden tot hogere kosten.

Namens de Adviesraad Sociaal Domein i.o.,
Wouter Verschuur waarnemend voorzitter

* De Adviesraad Sociaal Domein i.o. is het samenwerkingsverband van de Wmo-raad, de Klankbordgroep Werk en Bijstand en het Seniorenplatform. Per 1 januari 2020 worden deze adviesorganen van het College van B&W samengevoegd tot één Adviesraad Sociaal Domein.
Terug naar boven

Langer thuis kunnen / blijven wonenlogo svodoor Thieu Bruurs, bestuursadviseur SVO – augustus 2019
De Nederlandse bevolking is geleidelijk aan het vergrijzen. Nu nog zijn er 1,3 miljoen mensen ouder dan 75 jaar maar in 2030 zullen dat er 2,1 miljoen zijn. Van de 75-plussers:
- woont 92 % zelfstandig
- maakt bijna een kwart van de thuiswonenden gebruik van hulp en zorg van diverse in-stanties
- zijn de meesten nog redelijk vitaal, maar is zo’n 38 % kwetsbaar
- van de 90-plussers woont 2/3 nog zelfstandig en 1/3 woont in een instelling

Uitgangspunt van het huidige beleid is om ouderen zo lang mogelijk op een goede manier zelfstandig thuis te laten wonen, met ondersteuning en zorg in een  woning die aansluit bij hun behoeften. Minister De Jong van VWS, die verantwoordelijk is voor de zorg, heeft tot 2021  € 340.000.000 beschikbaar gesteld voor heel Nederland. Daartoe zijn een 3-tal actielijnen uitge-zet:

1. Goede ondersteuning en zorg thuis
Als ouderen kwetsbaarder worden en sociale, lichamelijke en/of geestelijke problemen krij-gen, komen ze meer en meer in aanraking met verschillende professionals, zoals de huisarts, de wijkverpleging, een medewerker van het sociale team of een welzijnswerker. In dit kader kan men een beroep doen op Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) van de gemeente, Ziektekosten Verzekering Wet (ZVW) en eventueel de Wet Langdurige Zorg ( WLZ).

2. Mantelzorg en vrijwilligers in zorg en welzijn
De bereidheid van mensen om voor elkaar te zorgen is groot. In Nederland geven jaarlijks 4,4 miljoen volwassenen mantelzorg. Naar schatting verlenen 750.000 vrijwilligers langdurig (langer dan 3 maanden) en intensief (meer dan 8 uur per week) mantelzorg. Naar verwachting zal het aantal mantelzorgers in de toekomst langzaam afnemen. Nu staan er nog 15 potentiële mantelzorgers voor elke 85-plusser klaar, maar in 2040 loopt dit terug naar 6. Vooral in de krimpgebieden wordt dit een groot probleem.

3. Wonen
Ouderen krijgen te maken met toenemende (belastende) beperkingen; kunnen minder ge-makkelijk de trap op, vrienden bezoeken, even naar de winkel gaan of zelf de tuin bijhouden. Steeds meer ouderen wonen dan eigenlijk in een ongeschikte woning, maar het kan ook zijn dat de geschikte woning in een ongeschikte woonomgeving staat. Te ver van voorzieningen zoals medische zorg, winkels en sociaal netwerk. Het grote dilemma is dan: preventief verhuizen, woningaanpassingen doen of pas verhuizen als men geconfronteerd wordt met ernstige beperkingen. Noodgedwongen verhuizen, bij-voorbeeld na een val, gaat vaak gepaard met veel leed. Mensen die dit nodig hebben kunnen geld lenen om hun woning aan te passen tegen heel gunstige condities. Wat zou er moeten gebeuren?HuisSVO

 4. De rol van SVO
Zoals alle gemeenten speelt ook de gemeente Oisterwijk een heel belangrijke rol  bij veel ac-tiviteiten op het terrein van de WMO en de mantelzorg.

Op het gebied van wonen worden kan er nog veel verbeterd worden. SVO houdt iedere drie jaar een woonwensenenquête onder haar leden. Die informatie wordt gedeeld met de leden maar ook met de politiek, zodat zij die kennis kunnen gebruiken bij het opstellen van de Woonvisie. SVO gebruikt die informatie om plannen die gemaakt worden voor seniorenwo-ningen door gemeente of projectontwikkelaars, op hun bruikbaarheid te toetsen. SVO over-legt hierover met de gemeente en projectontwikkelaars om de plannen te verbeteren, zodat steeds meer senioren passend en comfortabel kunnen wonen.

Benieuwd wat SVO u nog meer te bieden heeft? Meld u voor € 10,- per jaar aan als lid op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of neem contact op met secretaris Wim Peters,
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 Terug naar boven

 Wilt u reageren op de inhoud van deze pagina?
Stuur uw reactie naar :
Henk van de Rijke 
Laurier 16
5061WS Oisterwijk
e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 
Website van het Senioren Platform:  www.sspo.nl 
De volgende seniorenpagina  verschijnt in 9 oktober week 41

 redactie 
Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven