Koffie-uurtje voor weduwen en weduwnaars!
       
ContourdeTwern organiseert een koffie- uurtje voor weduwen en weduwnaars. Deze laagdrempelige inloop wordtSp2016 verzorgd door vrijwilligers die zelf ook weduwe of weduw- naar zijn, met ondersteuning van een sociaal werker van ContourdeTwern. U kunt zonder afspraak binnenlopen.

Maandag in de oneven week van 10.00-11.30 uur Kerkstraat 48a in Oisterwijk.

U kunt er terecht voor:
· lotgenotencontact
· een luisterend oor voor uw verhaal
· informatie en advies  

Informatie: Liesbeth Lautenschutz, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 013-5284080  (Blokshekken).

Terug naar boven.


Stichting
 Seniorenplatform Oisterwijk  
logo SSPO
De   Stichting   Seniorenplatform   Oisterwijk kortweg  Seniorenplatform  is  op 12  januari 2010 opgericht en is de opvolger van de Stichting Welzijn Ouderen.

In de statuten is als doel van de stichting opgenomen het behartigen van de belangen van alle inwoners van vijftig jaar en ouder op de terreinen van wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de gemeente Oisterwijk.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en onge-vraagd advies te geven over integraal seni-orenbeleid en het interactief participeren in het te vormen beleid voor senioren. Vooral richt de stichting zich op het signaleren en onderzoeken van nieuwe vraagstellingen en problemen rond de terreinen wonen, wel-zijn, zorg en dienstverlening in de gemeente Oisterwijk.

Het bestuur van het Seniorenplatform wordt gevormd door onafhankelijke en afhankelijke bestuursleden. De onafhankelijke bestuursleden vormen het dagelijks bestuur.

Op dit moment is de functie van secretaris vacant en wordt sinds 1 januari 2015 waargenomen door de penningmeester. Onze oproepen en zoektocht naar een geschikte kandidaat hebben helaas nog steeds niets opgeleverd. Als u interesse heeft of iets meer wilt weten ga dan naar onze website www. sspo.nl en laat een bericht van u achter.

De afhankelijke leden van het bestuur worden vanuit de achterban van het Seioren-platform benoemd. Op dit moment zijn in het bestuur van het Seniorenplatform verte-genwoordigd de Seniorenvereniging Oister-wijk, de Seniorenvereniging Moergestel, de KBO afdeling Oisterwijk en de Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties.   Omdat het belangrijk dat er korte lijnen zijn naar de gemeente is bij iedere bestuursvergadering een ambtelijk vertegenwoordiger van de gemeente Oisterwijk aanwezig en vindt er regelmatig overleg plaats met de verantwoordelijk wethouder.
De gemeente is wettelijk verplicht voor het formuleren van het ouderenbeleid advies te vragen aan de WMO-raad. Daarom hebben wij ook met de WMO-raad regelmatig overleg. Voor het jaar 2016 blijft het de nadrukkelijke doelstelling van het Seniorenplatform om in een vroeg stadium bij het gemeentelijk beleid te worden betrokken.

Vooral voor de uitwerking van de Verordening Wmo en het opstellen van nieuwe beleidsplannen waarbij het belang van de oudere inwoners in het gedrang is blijven wij er bij het College van B & W op aandringen dat het Seniorenplatform hierbij betrokken wordt.

Communicatie
Voor de communicatie met senioren maken wij gebruik van onze website en van de seniorenpagina die tweewekelijks verschijnt in de Nieuwsklok.

Voor  2016  wordt  het  tweewekelijks  opstel- len van de Seniorenpagina gecontinueerd. Met de redactie van de Seniorenpagina stellen wij voor 2016 een planning op met betrekking tot de onderwerpen die in dat jaar zeker aandacht moeten krijgen. We denken aan:  Gevolgen  van  de  WMO,  Huishoudelijke hulp, Cliëntondersteuners, Gebruik van de Digid, Domotica voorzieningen zelf uit te voeren, Blijvend thuis wonen.  
De website is nog niet helemaal goed gevuld en geeft dus ook nog niet de gewenste informatie. De website krijgt nadrukkelijk een plaats in de communicatie met de achterban. De website moet actueel zijn en blijven.

De afgelopen jaren is het contact met veel organisaties die voeling hebben met de samenleving minimaal geweest. Al deze or-ganisaties binden aan het Seniorenplatform is niet de oplossing. Daardoor ontstaat een overlegstructuur die in de praktijk niet werkt.

Ontmoeten, elkaar kennen en ervaringen uitwisselen is belangrijk. In 2016 en 2017 gaan we kennis maken met Alzheimercafé, Inlooppunt en Gerard Horvershuis, Wijkcen-tra, Huurdersvereniging Oisterwijk, Thebe, Catharinenberg, Charitas en Parochies.

Activiteiten
In 2015 heeft het Seniorenplatform regelmatig overleg gevoerd met de Gemeente Oisterwijk, de WMO-raad en de Klankbord-groep Wet Werk en Inkomen waarbij vooral de uitvoering van de Verordening WMO ter sprake is gekomen.

Wij zijn op een goede wijze betrokken bij het proces om te komen tot een nieuw beleidsplan Wmo 2016 en bij de nota Gezondheidsbeleid 2016 – 2019. Samen met de WMO-raad en de Klankbordgroep WWI zijn de beleidsplannen van commentaar voorzien.

Wij hebben onze visie gegeven met betrekking tot de ontwikkeling van een nieuw zwembad in onze gemeente. Beweging voor ouderen is belangrijk. Beweging bevordert de gezondheid en de mobiliteit. Veel ouderen kunnen nog op hoge leeftijd zwemmen en dus bewegen. Wij hebben bij het College aan-gedrongen op een goede zwemvoorziening in Oisterwijk. De ontwikkelingen in dit dossier gaan wij nauwlettend volgen.

Welzijn
Welzijn en Zorg zijn nauw met elkaar ver- bonden en hebben direct te maken met hoe mensen zich in de samenleving voelen en kunnen bewegen. Alle ouderenorganisaties houden zich op velerlei manieren met welzijn bezig. Bijvoorbeeld de wijkcentra. Maar ook het Inlooppunt  / Gerard  Horvershuis in het centrum organiseren veel activiteiten om het welzijn te bevorderen. Tegelijkertijd wordt de zelfredzaamheid  gestimuleerd. Met name de KBO - Oisterwijk en Seniorenvereniging Moergestel zijn heel  actief en schenken veel aandacht aan  ouderen die zich eenzaam voelen of op een andere manier ondersteuning nodig hebben. De Vrijwillige Ouderenadviseurs (VOA) zetten zich belangeloos in om alle ouderen in de gemeente Oisterwijk te ondersteunen met vrijwillige ouderenadvisering (zorg, welzijn, wonen, financiën, formulieren invullen, enzovoorts), belastingservice en administratieve  ondersteuning.  De dienstverlening is gratis en wordt meestal, in deze vorm, niet door professionele organisaties verzorgd. Ook hebben de KBO/ Seniorenvereniging bezoekgroepen, die ouderen die kwetsbaar zijn vanwege hun gezondheid of leeftijd regelmatig bezoeken en met Kerstmis en Pasen een presentje brengen. Juist door deze intensieve contacten worden vele ouderen bereikt.

Voor de invoering van de nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 2015 heeft KBO-Brabant cliëntondersteu-ners opgeleid. Het zijn vrijwilligers, veelal reeds ouderenadviseur, en door scholing gecertificeerd. Binnen de gemeente zijn twee ondersteuners werkzaam. Een in de kern Oisterwijk en een in Moergestel. Hij helpt inwoners - senioren bij alle vragen op het gebied van de WMO. Een aanvraag indienen. Bijstaan in het gesprek met de WMO-consulent. Formulieren en plannen mee opstellen en indienen. Bijwonen en bijstaan in het gesprek met instanties bijvoorbeeld maatschappelijk werk. Het proces van schuld-hulpverlening enz. Verder de regelgeving uitleggen. Nagaan of verslagen en besluiten juist zijn weergegeven en tenslotte bezwaar aantekenen, als het echt niet anders kan. De cliëntondersteuner staat naast de cliënt.

Tot slot
Onze website is nog niet helemaal op orde. Hier werken we nog aan. Maar uw vragen en opmerkingen kunt u hier al wel kwijt. Laat eens iets van u horen via www.sspo.nl

Terug naar boven.
           
Elisa's bespiegelingen


Tel je zegeningen

Van alles willen binnen je werk, plannen en ambities realiseren, meedoen in allerlei rusteloze circuits, meerdere keren per jaar Elise zegeningverre en minder verre reizen maken, het ligt alle- maal achter me. Dat wil zeggen het gaat al- lemaal in een lagere versnelling en het hoeft niet meer zó veel en zo ver.

Beloftes over je interieur, outfit, of zelfs de ideale partner in tijdschriften, boeken, folders en op social media kunnen je ontevre- den maken en je verlangens aanwakkeren. Dat kun je uitleggen in materiële zin. Maar dat kan ook gelden voor verlangens  naar niet materiële zaken, zoals naar een gelukkiger, bevlogener, kleurrijker leven.
Tijd dus voor loslaten: en dat is vooral ook stoppen met denken HOE HET ZOU KUNNEN ZIJN. Beginnen met zien hoe het is. Wat is er mis met gewoon tevreden zijn? Het klinkt natuurlijk niet zo spannend of vol passie, en zelfs een beetje “grijzig”. Maar een vleugje tevredenheid geeft soms een hoop lucht. En andersom: als ontevredenheid chronisch wordt, maakt dat je dag echt niet leuker.  

Al meer dan dertig jaar woon ik in Oisterwijk en pas de laatste jaren ontdek ik hoe bevoorrecht ik ben om in zo’n mooie omgeving te wonen. Tel je zegeningen is hier zeker van toepassing. Hoe heerlijk is het om als het maar enigszins redelijk weer is met een vriendin of vriend met je neus in de wind richting bossen te lopen en daar midden in de natuur de wandelroutes te volgen.

Door de week een enkele wandelaar of fietser die je dan tegen komt. Nog steeds gebeurt het dat we nieuwe plekjes ontdekken en regelmatig tegen elkaar zeggen: “wat heerlijk dat we dit in onze achtertuin hebben”.
Het is dubbel genieten als we vervolgens na een aantal kilometers met een beker chocolademelk of een kopje koffie op het terras van Boshuis Venkraay de koolmeesjes rondom ons zien fladderen. Geen verre reis kan hier tegen op. Geen stress maar eenvoud.

 

Maar misschien kun je dat pas ervaren als je al het andere al hebt meegemaakt. Wie zal het zeggen?

Else van Helmond.

Terug naar boven.