OVERPEINZING
Oproep aan de politieke partijen in Oisterwijk
Programma dinsdag 21 november
Colofon       

 Le penseurOVERPEINZING  inzake levenskunst als stervenskunst

Op dinsdag 12 december van 9.45 tot 12.30 uur vinden in het Raadhuis van Oisterwijk weer de jaarlijks terugkerende gesprekken plaats aan de dialoogtafels.
Dit project gaat uit van de organisatie Levenskunst voor wie sámen goed oud wil worden. In deze dialoog staat dit keer het thema verzoening centraal: verzoening met ons verleden, verzoening met onze ‘gedane zaken’ en verzoening met ons levenseinde. Deelname is gratis. Inschrijving is verplicht vóór maandag 4 december. Belangstellenden melden zich aan bij Jan Daem, tel. 013-5286188 of via de website www.metgezelinzingeving.com

Het gaat hier om een uitnodiging om tijdig na te denken over ons onvermijdelijk lot en over de invulling die we wensen te geven aan de resterende tijd. Dit nadenken over ons uiteindelijke lot is van alle tijden. Vele filosofen en theologen hebben zich daarin verdiept en er mee geworsteld. Maar ook denkers uit geheel andere hoek verdiepten zich in deze levensvraag.
boeddhaNeem nou bijvoorbeeld het beroemde verhaal uit de zentraditie over een jonge Boeddhistische monnik die heel gewetensvol en ernstig in meditatie zit over de zin van zijn bestaan en zijn levensdoel. Een oudere zenmeester ziet dat en vraagt hem wat hij aan het doen is en waarom. De ander antwoordt dat hij mediteert met het oogmerk de verlichting te bereiken. De oude man zegt daar niets op, pakt twee brokken leisteen van de grond op en begint die tegen elkaar te schuren. De jonge monnik probeert eerst te doen of hij niets ziet en gaat door met zijn meditatie. Maar tenslotte kan hij zijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Hij vraagt de oude monnik wat hij met dat zinloze gedoe denkt te bereiken. Waarop die monnik antwoordt:” Ik ben de steen aan het polijsten tot hij een volmaakte spiegel is.”  De jongen begint te lachen en vertelt de oude monnik dat hij het onmogelijke probeert. Waarop de oude monnik, waarschijnlijk met pretoogjes, bekent: “Ja, dat weet ik. Maar jij probeert precies hetzelfde.”

Niet alleen monniken, maar ook zogenaamde leken worstelen met de vraag naar de zin en de  aanvaarding van ons leven en ons uiteindelijke lot. De vroegere VN-secretaris-generaal Dag Hammarskjöld  bijvoorbeeld schreef in zijn dagboek hoe, na een leven van authentiek zoeken, dat geloof in de zin werkelijkheid voor hem werd: ”Op een bepaald ogenblik zei ik ja….Ik weet niet tegen wie, ik weet niet in antwoord op wat, ik weet niet eens wanneer precies.”
Dat ‘ja’, hoe vaag het ook is, blijft resoneren. Doet zijn transformerende werk in zijn hele verdere leven. Maar het is allerminst zo dat daardoor meer klaarheid geschapen wordt over die innerlijke verandering, of dat die klaarheid als een doel nagestreefd kan worden. Dat ongrijpbare ‘ja’  was Hammarskjöld aan antwoord genoeg. Hij ontdekte ‘dat er vanuit een totaal andere, totaal onverwachte hoek iets is, dat ik niet kan oproepen, dat ik niet over me kan afroepen, dat totaal onafhankelijk blijft van welke voorbereiding dan ook, die ik daartoe getroffen zou hebben’.

Han FortmannOok de Nederlands-Belgische hoogleraar godsdienst- en cultuurpsychologie, Han Fortmann, heeft dat geworstel ervaren. Maar bij het ouder worden voelde hij grote dankbaarheid tegenover alles wat er in hem veranderd was: hij functioneerde beter, kon beter bij zijn gevoelens, kon die veel meer toelaten.
Toch bleef op de achtergrond van alles wat hij zei steeds het besef aanwezig dat de heelheid waar de religie het over heeft, waar ook de Boeddhistische  zentraditie het over heeft, dat deze heelheid van een heel andere orde is dan de heelheid die de inzet is van geestelijke gezondheidszorg.
Hij besluit letterlijk: “Het gaat erom te ontdekken hoezeer je ‘ja’ moet zeggen tegen zoveel brokstukken, “Ja”, ook tegen het besef dat die brokstukken blijven. Dat je die elke dag weer moet oppakken, met alle moed die daarvoor nodig is, en daar weer een dag verder mee gaan, steeds opnieuw. Brokstukken, waarvan alleen de hemel ziet door welke diepe glans zij doorstraald zijn.”  “Dat”, zo gaat hij verder, “is heelheid in de zin van religieus heil en dat vertaal ik dan maar met geloof, hoop en liefde.” Fortmanns getuigenis is troostend en heeft hij betaald met de pasmunt van zijn eigen ervaringen.
Verzoening met ons leven, aanvaarding van onze brokstukken, ‘amor fati’ oftewel  liefde voor/aanvaarding van ons lot en wat we ervan gemaakt hebben, blijkt van alle tijden, ook van die van onze tijd. U ben uitgenodigd aan de Drie Dialoogtafels.
Hans Pijnaker  ( reageren via mail)  

Terug naar boven
Oproep aan de politieke partijen in Oisterwijk
 

logo SSPODe Stichting Senioren Platform Oisterwijk (SSPO) heeft samen met de Wmo-raad en de Klankbordgroep Wet Werk en Inkomen in een brief aan de politieke partijen gevraagd om te werken aan een ‘inclusieve samenleving, dat wil zeggen : een samenleving waarin iedereen kan meedoen..

Vanuit onze stichting (SSPO) vroegen we aandacht voor de volgende specifieke problemen van onze ouderen in de gemeente.
1. de gemeente weet (te) weinig van de situatie van ouderen. Daardoor kan de gemeente geen gerichte sturing geven aan de maatwerkmaatregelen voor deze ouderen.

2. individuele functionarissen van de gemeente zijn wel goed benaderbaar en staan open voor initiatieven van inwoners, maar vervolgens verdrinken zij in de gemeentelijke organisatie. Gevolg: afspraken worden niet of pas laat nagekomen, inwoners worden van het kastje naar de muur gestuurd.

3. de mobiliteit van ouderen geeft voortdurend problemen. Door de dubbele vergrijzing verliezen ouderen hun netwerk en kunnen zij moeilijker terugvallen op mantelzorg. Gevolg: vereenzaming.

4. het feitelijke woningaanbod (koop/huur) voor met name ouderen en mensen met een fysieke beperking sluit niet aan bij de behoefte. Nogal wat oudere alleenstaanden blijven onnodig lang in het ziekenhuis, omdat lokaal de dagopvang ontbreekt.

We gaven ook verbetersuggesties, zoals:

1. Weet wat er speelt
Zorg ervoor dat de echt kwetsbare groepen in beeld komen, zoals eenzame ouderen, mensen met serieuze functionele beperkingen.

2. Durf de sociale vernieuwing aan
De weg naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen, bestaat uit een veelheid van kleine en grote maatregelen en initiatieven. Dit krijgt alleen een kans als wij serieuze initiatieven de ruimte geven en bureaucratische belemmeringen voor initiatiefnemers wegnemen.

3. Zie de burger als partner in wederzijds vertrouwen
De gemeentelijke overheid moet inwoners die sociale initiatieven nemen, zien als partners en hen ondersteuning bieden op basis van onderling vertrouwen

4. Ga pal achter al die vrijwilligers en mantelzorgers staan Vrijwilligersinitiatieven worden kwetsbaar wanneer - vanwege hun succes - de omvang te groot wordt om nog door een vrijwilliger gecoördineerd te kunnen worden. Mantelzorgers die langere tijd intensief voor een huisgenoot zorgen, kunnen op zeker moment de belasting niet meer aan. Een professionele ondersteuningsstructuur voor het werk van vrijwilligers en mantelzorgers is daarom van groot belang.

5. Licht toe, leg uit, communiceer
Zorg dat mensen met hulpvragen weten bij wie ze terecht kunnen. Breng informatie naar de mensen toe. Juist de kwetsbare groepen weten vaak niet waar zij informatie kunnen krijgen. Voor velen is digitale communicatie geen probleem, maar bij veel ouderen ligt dit totaal anders. Zet die communicatiemiddelen in, die de doelgroepen wel bereiken, zodat zij hun boodschap daadwerkelijk overbrengen.

6. Pas het volkshuisvestigingsbeleid aan op de behoefte
Ouderen en mensen met een fysieke beperking vragen om woningen die goed afgestemd zijn op hun situatie. Licht daarom het volkshuisvestigingsbeleid eens goed door met als doel het aanbod te laten aansluiten bij de behoefte.

7. Zet mobiliteit voor ouderen hoog op de agenda
De eenzaamheid onder ouderen is veel groter dan menigeen denkt. Men spreekt er gewoonlijk niet over, maar uit persoonlijke gesprekken hoor je het toch vaak. Houd ouderen mobiel, bij hun vertrouwde netwerk. Met het klimmen van de jaren komen er ook meer fysieke ongemakken; zorg daarom voor bereikbare medische zorg.

Wij stelden rond het ouderenbeleid de volgende maatregelen voor: 1. Richt een eenduidig informatiepunt in waar ouderen terecht kunnen met hun zorgvragen en zorg voor een snelle en adequate reactie op die vragen.

2. Zorg voor laagdrempelige voorzieningen waar mensen terecht kunnen voor gezelligheid en onderling contact. Houd in dit verband het functioneren van de huidige wijkcentra tegen het licht.

3. Ga voor meer huisvestingsvarianten: rolstoel/rollator-toegankelijk, meer vormen van combinatie wonen/zorg, of meerhuishouden-varianten (bijvoorbeeld ouders en kind in één woning, woning plus mantelzorgwoning).

4. Haal ouderen uit hun isolement. Verbeter de voorzieningen voor ouderen om mobiel te blijven. Zorg hiermee dat ouderen in hun netwerken kunnen blijven functioneren en zo niet vereenzamen.

5. Zet u in voor een huisartsenpost en een consultatiebureau in Oisterwijk.

Natuurlijk zullen we de komende tijd alle verkiezingsprogramma’s aandachtig volgen op het punt van ouderenbeleid!

Terug naar boven 

alzheimer caféProgramma dinsdag 21 november.

Thema: Financiële zaken, bewindvoering en mentorschap bij   Dementie
Gast:  mw mr J.L. Driessen-Kleijn kandidaat notaris van   De Hair Vrijdag notarissen & adviseurs

Als er sprake is van dementie krijgen mantelzorgers te maken met de juridische aspecten. Zodra de persoon met dementie niet meer zelfredzaam is op zakelijk gebied, is het belangrijk dat dit voor hem/haar wordt geregeld en hun rechten worden gewaarborgd. Mantelzorgers krijgen te maken met wetten en regels die bedoeld zijn voor de bescherming van de persoon met dementie, maar ook om mogelijkheden te creëren om als mantelzorger de belangen te behartigen van die persoon. In een interview gaan we op deze ontwikkelingen in en praten we o.a. over mentorschap, bewindvoering en euthanasieverklaring.
Graag heten we u allen van harte welkom! Vooraf aanmelden is niet nodig. Inloop vanaf 19.30 uur 

Programma van 20.00 – 22.00.uur
Locatie: De Coppele,  Prunusstraat 69 5061 AS Oisterwijk
Voor meer informatie: Jeanne Verberk 013-5284571

Terug naar boven  

Van de redactie 

redactie

Colofon SeniorenpaginaTerug naar boven