OVERPEINZING  OPLUCHTING RONDOM DE BEVRIJDING
Inspirerende theateravond in Tiliander
Veranderingen op komst voor het Seniorenplatform Oisterwijk
Colofon         

Inspirerende theateravond in Tiliander
Op vrijdag 13(!) april was er (na het succes van de trialoogfilms in De Voorhof) in het kader van ‘Levenskunst voor wie goed oud wil worden’ een goed bezochte avond met lezingen en muziek rond het thema “Het geheim van de liefde”.

Alfons van SteenwegenDe eerste lezing werd verzorgd door Prof. Dr. Alfons Vansteenwegen (auteur van de bestseller ‘Liefde is een werkwoord’). In zijn lezing besteedde hij nadrukkelijk aandacht aan het begrip ‘tijd’ en hoe tijd een rol speelt en van invloed is op de relatie tussen twee partners. Zijn verhaal werd ondersteund door structuur biedende powerpointdia’s en zeer concreet gemaakt door voorbeelden uit zijn jarenlange ervaringen als relatietherapeut. Zijn beschouwing was vooral analytisch en diagnostisch.


Désanne van BrederodeEen heel andere insteek had de tweede spreker gekozen. Désanne van Brederode, schrijfster en filosofe had een lezing voorbereid die veel meer de nadruk legde op de ‘beleving’ van de liefde en hoe daarin de partners kunnen verschillen. Omdat zij de tweede spreker was kon zij in haar beschouwing mede ingaan op het verhaal van Vansteenwegen. Zij koos er bewust voor om vanuit deze realiteit af te wijken van haar oorspronkelijk geplande verhaal en gaf zichzelf daarbij de ruimte om te improviseren en daarmee haar spontaniteit tot uitdrukking te brengen: het werd een heel persoonlijke beschouwing. De start van haar lezing (met als motto ‘zacht is niet soft’) was daarbij kenmerkend: zij begon met het voorlezen van een gedicht van Gerrit Achterberg:

Slaapwandeling
Ik heb vannacht met u gewandeld
in de dove lanen van de slaap,
en nu het morgen is geworden
is er niets veranderd,
dan dat die twee, die in den nacht tesaam
volkomen bij elkander waren,
mij weer alleen gelaten hebben in den morgen,
en samen verder zijn gegaan.

Désanne van Brederode verbond de inhoud van haar lezing nadrukkelijk met persoonlijke ervaringen en met aspecten van haar eigen levensgeschiedenis.

Peter van AertsAansluitend op  de twee lezingen wist musicus Peter van Aerts de aandacht van de toehoorders in de zaal vast te houden door een aantal virtuoze barokcantates op de gitaar (o.a. van Joh.Seb.Bach).

Na de pauze was er een tafelgesprek met Alfons Vansteenwegen en Désanne van Brederode. Het werd een echte ‘trialoogtafel’, geleid door Wil van Egmond op basis van schriftelijk ingediende vragen van de toehoorders in de zaal. Dit gesprek betekende een verrijking en een verdieping van het thema, omdat nu de twee sprekers met elkaar in dialoog konden treden onder de vakkundige begeleiding van Wil van Egmond.

Daarna was er opnieuw muziek van Peter van Aerts.

Een geslaagde theateravond.!

Voor wie er bij waren en ook voor wie er niet bij was, maar door dit verslag nieuwsgierig is geworden naar de inhoud van de twee lezingen: u kunt de twee lezingen ‘teruglezen’ op de site www.metgezelinzingeving.nl. (Daar vindt u de tekst van de oorspronkelijk geplande lezing van Désanne van Brederode, die zoals hierboven verduidelijkt werd enigszins afwijkt van haar ‘improvisatie’ van deze avond)

Jos Fianen

Terug naar boven


Le penseurOVERPEINZING  OPLUCHTING RONDOM DE BEVRIJDING
Herinnert u zich nog hoe opgelucht we met zijn allen waren rondom de bevrijding van ons land. De in lange jaren opgebouwde innerlijke spanningen vonden hun uiteindelijke ontlading in een reeks van moppen en belachelijk makende verhalen over de voormalige bezetter, voor wie we zoveel angst hadden gehad. Door moppen over hem te tappen, maakten we hem voor ons gevoel onschadelijk. Dat werkte bevrijdend, ook bij mij.  Wat vindt  u van deze?

Mysterieus geval
Hitler op zakenreis. Vliegt vanuit zijn hoofdkwartier naar een grote stad in Duitsland. De tocht is wat lang en inderdaad krijgt de Führer dan ook behoefte, om uitdrukking te geven aan zijn innerlijke gevoelens. Een zitje is er niet en op aanraden van de piloot, besluit Hitler het dan maar in zijn pet te doen, die na gedane dienst overboord gekieperd werd. De volgende dag was er het volgende in het plaatselijke krantje uit de streek, waarboven dit zich afgespeeld had, te lezen: Een mysterieus geval! Is Hitler verongelukt?? Zijn pet met hersens is in een korenveld gevonden!

Of deze: Hitler, Goebbels en Goering brachten in juni 1941 een bezoek aan een psychiatrische inrichting. De directeur ging bij de rondleiding aan een grote zaal voorbij, waarop Hitler de vraag stelde, waarom hij dat deed. De enigszins verbouwereerde directeur moest wel toegeven, dat in die zaal een groot aantal patiënten verblijf hield, die zich allemaal inbeeldden Hitler te zijn. Dat wil ik wel eens zien, antwoordde Hitler en de echte Hitler mengde zich tussen de talrijke patiënten met de typische snor en de lok op het voorhoofd, die ijverig de Hitlergroet brachten. Het werd een heel gedrang en op een bepaald ogenblik zei Goebbels enigszins bezorgd tegen Goering wijzend op de talrijke voortreffelijke imitaties:” Ik hoop maar dat we straks de goeie naar huis mee terug nemen.”  Na de inspectie vertrok het gezelschap, maar toen Hitler enkele dagen later zijn troepen opdracht gaf Rusland binnen te vallen, zei Goering tegen Goebbels:” Zie je wel dat we de verkeerde mee terug genomen hebben?”

Op heel subtiele wijze wordt in beide moppen achter de kwaliteit van Adolf Hitlers hersenen een vraagteken geplaatst: de inhoud van de pet met ‘hersenen’ in het korenveld en bij het dreigend zoek raken van de Führer in het psychiatrisch ziekenhuis. Want wat er in die hersenen ontbrak was een morele dimensie. Adolf Hitler was een demonisch mens. Hij was geen demon, al dacht hij demonisch, maar hij was een mens wiens  hart was verhard in haat en minachting en wiens geest was verward in een demonische waan, waarop géén relativerende en morele reflectie en correctie meer mogelijk waren. Zijn denken was ingebed in een vulgair darwinisme van de strijd om het bestaan en het overleven van de sterkste,  een door hem verkeerd geïnterpreteerd Darwinistisch levensproces, want bij Darwin bestond de strijd om de macht niet. De ‘natuur’, althans wat Hitler onder natuur wilde verstaan, werd tot leidraad voor zijn wereldbeschouwing. Zoals het er in de natuur aan toe lijkt te gaan, zou het ook bij de mens moeten toegaan: veredeling door de strijd op leven en dood zonder morele scrupules.  
Hitler was ook een demonisch denker. Het gaat dan over een manier van denken en handelen waarin de realiteit van strijd en machtsstreven verabsoluteerd wordt en niet meer aan morele correcties onderhevig.  Dan ontstaat er amoraliteit. Zijn nadruk op de amoraliteit van de werkelijkheid zoals hij die dacht, kan, als men die aanvaardt, leiden tot het opheffen van de morele inperkingen van ongebreideld  handelen. Ook is er dan geen morele beperking meer aan het stellen van waarden: óók ras, volk of macht kan dan de centrale waarde worden. Amorele uitoefening van macht, zoals Hitler die dacht, kan dan gemakkelijk ontaarden in onrechtvaardigheid en wreedheid. De nadruk op het amorele kan dan leiden tot immoraliteit. Je haalt dan een remmende drempel weg. Het morele kwaad kan dan gemakkelijk aan de macht komen. Hitler schiep zo een immorele samenleving.  
Hitler was ook een complotdenker. De ander, de vreemdeling, is de vijand. Het waarheidscriterium van de complotdenker luidt: dat wat deskundigen beweren, is per definitie onwaar, want die staan in dienst van de vijand. De anderen zijn de vijand,  hetgeen leidde tot een rassenleer die de ontmenselijking en demonisering van bepaalde bevolkingsgroepen verkondigde. De ander wordt dan  gereduceerd tot niet-mens, tot ding, tot ongedierte, waarmee je geen gevoelsbetrekking hebt noch gewetensprobleem en dat je dus gemakkelijk kunt bestrijden en vernietigen. En deze perverse moraal kreeg dan ook een perverse uitwerking in de vernietigingskampen. Het  kwaad greep zijn kans door de ongestoorde overgang van amoraliteit naar immoraliteit, egoïsme, verharding , haat en wreedheid.

“Is dit een mens”, kon Primo Levi, de  Italiaans-joodse schrijver uit Turijn zich dan ook vertwijfeld afvragen, toen hij schreef over zijn leven in Auschwitz.  Ja………….we zijn een gevaarlijke diersoort. Pas jaren later, toen ik kennis maakte met de Duitse ambassadeur in Nederland, Otto von der Gablenz, die geïnterviewd werd op de TV, kantelde mijn beeld van het Duitse volk weer naar een genuanceerder en normaler niveau en ontdekte ik welk een sympathieke en empathische mensen zich onder onze buren bevinden, net als bij ons. Een tweede bevrijding !
Hans Pijnaker ( reageren via mail) .

 

Terug naar boven

Veranderingen op komst voor het Seniorenplatform Oisterwijklogo SSPO

Op 20 maart is er door de voorzitter van de Stichting Senioren Platform Oisterwijk (SSPO) een convenant ondertekend met de Gemeente Oisterwijk. Hierin is vastgelegd dat het Seniorenplatform blijft functioneren als expertgroep binnen het sociale domein. Met andere woorden: binnen de ontwikkelingen die zich voordoen in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), blijft het Seniorenplatform de belangen van de ouderen behartigen.

In het Seniorenplatform zijn vertegenwoordigd: de VSO (Verenigde Senioren Oisterwijk(KBO)), SVO (Seniorenvereniging Oisterwijk (voor het wonen van senioren)), SVM (Seniorenvereniging Moergestel(KBO)) en de VHVO (Vereniging van Hulpverlenende Vrijwilligersorganisaties Oisterwijk).

Nieuw is dat het Seniorenplatform nu formeel vertegenwoordigd is in het Coördinatiepunt voor de Advisering in het Sociaal Domein. Hierin zijn ook de WMO-raad  en de WWB(Klankbordgroep Wet Werk en Bijstand) vertegenwoordigd. Het aandachtsveld voor de SSPO blijft uiteraard het belang van de senioren van Oisterwijk op het gebied van dienstverlening, welzijn, wonen en zorg.

Om die taak goed te kunnen vervullen wil SSPO van een klankbordgroep door ontwikkelen naar een expertgroep. Dat wil zeggen: afhankelijk van wat er beleidsmatig actueel is, wil SSPO experts gaan inzetten en raadplegen die deskundig zijn op specifieke zaken die het ouderenbeleid raken, zoals bijvoorbeeld: schuldhulpverlening, armoedebestrijding, sociale activering, mobiliteit, wonen en welzijn.

We blijven u op de hoogte houden.
Terug naar boven 

Van de redactie 

redactie

Colofon Seniorenpagina
Terug naar boven