Doelstellingen van het SeniorenPlatform
 1. Samengevat in één zin is de doelstelling: het SeniorenPlatform behartigt de algemene belangen van alle senioren in de gemeente Oisterwijk.
 2. De statuten beschrijven de doelstelling van het SeniorenPlatform als volgt:
  • het behartigen van de belangen van alle inwoners van vijftig jaar en ouder – hierna ook aangeduid als "senioren" – op de terreinen: wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de gemeente Oisterwijk;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
  • De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door gevraagd en ongevraagd advies te geven over integraal seniorenbeleid en het interactief participeren in het te vormen beleid voor senioren. Vooral richt zij zich op het signaleren en onderzoeken van nieuwe vraagstellingen en problemen rond de terreinen: wonen, welzijn, zorg en dienstverlening in de gemeente Oisterwijk betreffende personen die behoren tot de doelgroep, alles in de ruimste zin of wat daartoe bevorderlijk kan zijn.
 3. In het convenant met de gemeente staan de volgende doelstellingen van het SeniorenPlatform als spreekbuis van de senioren :
  • Uitvoering geven aan de visie en de doelstellingen verwoord in de statuten; ontwikkelen waar nodig en mogelijk, van nieuw beleid en aansluiten bij en uitvoeren van het vastgestelde ouderenbeleid.
  • De Burgemeester, het College van B&W en de Gemeenteraad gevraagd en / of ongevraagd kosteloos adviseren bij het tot stand brengen van een integraal beleid m.b.t. dienstverlening, welzijn, wonen en zorg. Dit beleid is erop gericht om de zelfstandigheid, de maatschappelijke integratie en het welzijn van senioren te bevorderen.
  • Directe betrokkenheid bij de omzetting van het beleid in realiseerbare uitvoeringsplannen, gebaseerd op de prioriteiten van de senioren en monitoren van de uitvoering van projecten in het werkgebied wonen, welzijn, zorg en dienstverlening.